TOWARZYSTWO AMICUS

15-889 BIAŁYSTOK
UL. BRUKOWA 28 LOK. 8
TEL./FAX. (85) 653 77 53
E-MAIL: 
ZIELONAGOSPODARKA@BIA.PL
PARTNERZYAKTUALNOŚCI
Model 2 BIOMASA
2015-06-25

OZE przyciągną inwestorów
Biomasa jest wszędzie. Wystarczy tylko po nią sięgnąć. Wykorzystanie jej jako odnawialnego źródła energii to szansa na nowe miejsca pracy, obniżenie wydatków na energię, a nawet – właśnie z powodu tańszego prądu – przyciągnięcie inwestorów.

Biomasa jest najstarszym i najszerzej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Odnawialnym, czyli takim, którego zasoby w przeciwieństwie do paliw kopalnych – węgla i węglowodorów – są niewyczerpane. Biomasa jest wszędzie wokół nas. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne.
– W porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii wykorzystywanie biomasy na cele energetyczne gwarantuje dużo większy współczynnik dyspozycyjności mocy obiektu energetycznego. Wiatr wieje losowo, słońce świeci tylko w dzień, a przetwarzać na energię biomasę możemy w każdej chwili, ograniczeni tylko potrzebami odbiorców energii elektrycznej i/lub ciepła – wyjaśnia dr inż. Jarosław Osiak z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Jako ekspert brał on udział w realizowanym dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego. Jego celem jest opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnego produktu, służącego poprawie sytuacji osób pozostających bez zatrudnienia w województwie podlaskim do czerwca 2015 roku – podkreśla Katarzyna Janewicz, kierownik projektu.
Wspólne przedsięwzięcie Towarzystwa Amicus i partnerów z Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Stowarzyszenia Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta służy m.in. zaangażowaniu w zieloną gospodarkę osób bezrobotnych z obszarów wiejskich, niepełnosprawnych, w wieku powyżej 50 lat czy odchodzących z rolnictwa. Przynosi też rozwiązania dotyczące m.in. zielonych miejsc pracy w zielonej energetyce, właśnie przy produkcji i wykorzystaniu biomasy.

Biomasa jest wszędzie

- Najpierw w pięciu wybranych gminach województwa podlaskiego oceniliśmy lokalny potencjał, jeśli chodzi o produkcję, zbiór i przetwarzanie biomasy. Później przeprowadziliśmy próbny system pozyskania biomasy i jej transport z wykorzystaniem przystosowanych  kontenerów przy zaangażowaniu stażystów, którzy odbyli wcześniej szkolenia w zakresie produkcji i dystrybucji biomasy. W Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży prowadzone były badania pod względem organizacji logistyki procesu efektów ekonomicznych i ekologicznych. Ponadto biomas została przebadana pod względem możliwości jej wykorzystania do celów grzewczych w budownictwie. Biomasa została poddana testom przy wykorzystaniu dwóch instalacji - kotłowni w gospodarstwie domowym  i w gospodarstwie agroturystycznym - opisuje dr inż. Jarosław Osiak.
W ramach projektu, poza przeszkoleniem producentów i dystrybutorów ze zrekrutowanych osób z grup objętych ryzykiem wykluczenia z rynku pracy, powstało kilka modeli współpracy oraz kilka produktów m.in. kalkulator, pozwalający obliczyć potencjał biomasy pochodzenia leśnego i rolniczego na wskazanym obszarze. Wszystko to dostępne jest na stronie internetowej www.zielonagospodarka.eu.

 

– To naturalne pole współpracy dla samorządów, organizacji pozarządowych czy przedsiębiorców. Biomasa jest dostępna zarówno w gminach wiejskich, jak i miejskich. Może pochodzić z odpadów rolniczych i leśnych, słomy, zrębków, produktów pielęgnacji zieleni miejskiej. Z energetycznych roślin wieloletnich, takich jak wierzba czy topinambur – mówi specjalista.
Podkreśla, że biomasę jako paliwo można wykorzystywać na kilka sposobów, oczywiście, spalać w kotłowniach czy elektrociepłowniach w piecach, ale też, w przypadku np. kukurydzy czy trawy, dodawać do odchodów zwierzęcych i w drodze fermentacji beztlenowej uzyskiwać z niej biogaz.
- Można ją też wykorzystać do produkcji biodiesla na własne potrzeby np. gospodarstw rolnych, a przepisy na to już pozwalają oraz jako biopłyny, które można stosować do produkcji energii elektrycznej i ciepła w układach kogeneracyjnych - dodaje ekspert.

Tańszy prąd atrakcyjny dla inwestorów
Mikro i małe  instalacje kogeneracyjne są szansą dla gmin i osób prywatnych w kierunku wykorzystania biodegradowalnych produktów odpadowych i biomasy rolniczej do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Takie sprawdzone instalacje mieszczą się w limitach przewidzianych przez przyjętą niedawno przez parlament Ustawę o odnawialnych źródłach energii przewidzianych dla prosumentów. Czyli podmiotów, które mogą produkować energię na własne potrzeby i odsprzedawać jej nadmiar po cenach gwarantowanych do sieci energetycznej.  
Zagospodarowanie biomasy daje, np. w danej gminie, wiele różnych korzyści. Poza aspektem ekologicznym, to przede wszystkim zwiększenie dywersyfikacji źródeł energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Tworzy też zielone miejsca pracy, przy pozyskiwaniu czy przetwarzaniu biomasy.
– Nie bez znaczenia jest też to, że w ten sposób samorząd zyskuje tańszą energię, co sprawia, że jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Co prawda, produkcja energii przy użyciu biomasy wciąż jest nieco droższa niż z konwencjonalnych źródeł, ale dzięki temu, że odpadają koszty przesyłu i dystrybucji, bilans wychodzi na plus – podkreśla dr inż. Osiak.

W oczyszczalni i ciepłowni
O zaletach wykorzystywania biomasy przekonuje się coraz więcej podlaskich samorządów. Dzięki unijnemu wsparciu z perspektywy budżetowej na lata 2007-2013 w województwie powstało sześć biogazowni. Łączna wartość tych inwestycji to 80 mln złotych, wysokość dotacji – ponad 30 mln. Najnowszym takim przedsięwzięciem jest biogazownia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Siemiatyczach o mocy 0,2 MW. Kosztowała około 12 milionów złotych, 7 pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ze ścieków z miejskiej oczyszczalni odzyskuje metan. Dzięki układowi kogeneracyjnemu produkuje ciepło i prąd na potrzeby oczyszczalni, znacząco obniżając koszty jej funkcjonowania.
Zieloną energetykę rozwija u siebie także samorząd Kolna. Na terenie gminy funkcjonuje największa farma fotowoltaiczna w regionie, urząd miasta realizuje właśnie projekt, który dzięki fotowoltaice uniezależni energetycznie, przynajmniej częściowo, miejskie instytucje. W planach jest natomiast wykorzystanie biomasy.
– Od kilku lat mamy też gotowy projekt uciepłownienia miasta Kolno. W tej chwili z centralnego ogrzewania korzysta niewielka część mieszkańców, chcielibyśmy, żeby siecią objąć wszystkich. Ciepło uzyskiwalibyśmy z kotła na biomasę, opalanego łatwo dostępnymi tutaj, w pobliżu Puszczy Piskiej, zrębkami. Chociaż w tej chwili rozważamy też pójście w kogenerację, czyli wytwarzanie zarówno ciepła, jak i energii elektrycznej. Do tego przy ciepłowni mamy sporo miejsca, półtora hektara, byłoby gdzie postawić kolektory słoneczne – mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
Liczy na środki unijne z otwierającego się właśnie nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na gospodarkę niskoemisyjną, więc również odnawialne źródła energii, przewidziano w programie w Podlaskiem blisko 200 mln euro. Żeby samorządy mogły po nie sięgnąć, muszą mieć swój plan gospodarki niskoemisyjnej. W Kolnie właśnie trwają prace nad takim dokumentem.

Artykuł został opracowany w ramach projektu Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
http://zielonagospodarka.eu

Zapraszamy również do zapoznania się z produktami finalnymi projektu
dotyczącymi zagadnień biomasy: