TOWARZYSTWO AMICUS

15-889 BIAŁYSTOK
UL. BRUKOWA 28 LOK. 8
TEL./FAX. (85) 653 77 53
E-MAIL: 
ZIELONAGOSPODARKA@BIA.PL
PARTNERZYPARTNERZY
PARTNERZY:

 

Towarzystwo Amicus wspólnie ze Stowarzyszeniem Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży i partnerem niemieckim Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta e.V. realizuje projekt „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.

 

W skład partnerstwa wchodzą:

Lider Projektu – Towarzystwo Amicus

 

Towarzystwo Amicus to dynamicznie rozwijająca się organizacja działająca blisko od 15 lat w branży … no właśnie, tak szerokiej działalności, jaką prowadzi Towarzystwo Amicus nie da się określić jednym słowem. W zakres aktywności statutowej wchodzi działalność informacyjna, szkoleniowa, edukacyjna, wydawnicza oraz usługi doradcze. Jako niezależna organizacja non-profit działa w myśl zasady, iż informacja jest prawem a nie towarem. Określenie organizacji miała jasno odzwierciedlać filar jej działalności, być swoistą platformą porozumienia dla ludzi tworzących wszelkie inicjatywy społeczne, budować dialog między organizacjami i przyjacielskie porozumienie wpisujące się w działania statutowe. Stąd nazwa „Towarzystwo Amicus”.

Ogromny potencjał stowarzyszenia to stabilna, wysokowykwalifikowana kadra merytoryczna oraz szeroka sieć ekspertów i konsultantów, z którymi Towarzystwo Amicus współpracuje. Łączy nas wspólna wizja realizowanych przedsięwzięć, uczestnictwo w procesie decyzyjnym przy jasno określonych rolach w zespole, a także odpowiedzialność za funkcjonowanie naszej organizacji. Zespół Towarzystwa Amicus regularnie podnosi swoje kompetencje poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne. W roku 2011 r. wszyscy członkowie zespołu zostali przeszkoleni z zakresu polityki równości szans, w tym równości szans kobiet i mężczyzn, cyklu zarządzania projektem i rozliczeń w ramach POKL.

http://www.towarzystwoamicus.pl/

 

Partner 1 - Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski

 

Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski powstało dnia 17.12.2012 r., jako samodzielna instytucja wspierająca program Zielone Płuca Polski, zwłaszcza w obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii: biomasa, biogaz, fotowoltanika, systemy solarne. Agencja Ekorozwoju podejmuje tematykę związaną z zagospodarowaniem niebezpiecznych odpadów, tj. zużyte baterie oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chcąc w ten sposób generować zielone miejsca pracy na terenie Zielonych Płuc Polski.

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. Działanie na rzecz realizacji idei zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie, a w szczególności na obszarze Polski północno-wschodniej tworzącej obszar funkcjonalny Zielone Płuca Polski.

 2. Wspieranie inicjatyw podejmowanych przez Fundację Zielone Płuca Polski oraz inne instytucje i organizacje społeczne, rządowe i samorządowe działające na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturowego.

 3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 4. Prowadzenie działań w zakresie promocji odnawialnych źródeł energii oraz zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

 5. Wspieranie działań, prac, inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez inne osoby prawne i fizyczne w regionie, kraju i Europie związanych ze zrównoważonym rozwojem Polski północno-wschodniej.

 

Zespół Stowarzyszenia Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski tworzą osoby posiadające doświadczenie w realizacji zadań związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Partner 2 - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży jest niepaństwową szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 12.09.1990 o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 05.07.1996. Nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uczelnia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na wszystkich kierunkach oraz akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego na kierunku Pielegniarstwo. Oznacza to, że Uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży uzyskuje czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych: 3 miejsce w Polsce - Rzeczpospolita i Perspektywy (2004 i 2005) 39 miejsce w Polsce (wśród uczelni państwowych i niepaństwowych) - Newsweek 2004. W przeprowadzanych rankingach ocenie podlega: poziom nauczania, baza lokalowa, kadra dydaktyczna, organizacja toku studiów, działalność wydawniczo – badawcza, działalność studencka oraz wymiana międzynarodowa i międzyuczelniana.

Baza dydaktyczna WSA w Łomży to 9300m2 powierzchni użytkowej. W tym dwie nowoczesne sale audytoryjne dla 250 osób każda, 6 sal stuosobowych, 7 -czterdziestoosobowych i 12 sal seminaryjnych dla małych grup studentów, 6 pracowni komputerowych, terminale komputerowe na holach budynku oraz labolatoria i specjalistyczne pracownie przedmiotowe.

Uczelnia jest członkiem organizacji: Krajowej Rady Uczelni Niepaństwowych, Federacji Izb Rolnych, Stowarzyszenia Biomasy, Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Międzynarodowej Organizacji Rozwoju Regionalnego w Baptai. Posiada akredytacje: uznawalności wykształcenia międzynarodowego, certyfikat Cisco.

http://wsa.edu.pl/

 

Partner z Niemiec - Vorsitzender des NABU, Kreisgruppe Vechta e.V.

 

Związek Ochrony Przyrody NABU Okręg Vechta został założony w miejscowości Lohne (Niemcy, Dolna Saksonia) w 1990 roku. Związek liczy blisko 1800 członków. Przewodniczącym jest Pan Ulrich Heitmann.

Związek Ochrony Przyrody NABU ma bardzo szeroki zakres działań w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody. Są to między innymi:

 • programy ochrony gatunków takich, jak sowy, nietoperze czy płazy,

 • konsultacje społeczne w sprawie ochrony środowiska, związane z masową hodowlą zwierząt,

 • zagadnienia związane z energią odnawialną, oszczędzaniem energii, wykorzystaniem baterii słonecznych do produkcji energii.

NABU opracowuje i wdraża w życie liczne projekty, które są bardzo ważne i potrzebne w regionie. Przykładami mogą być między innymi:

 • projekt dotyczący zachowania gatunku niektórych sów,

 • ochrona nietoperza poprzez zakładanie kwater zimowych i prowadzenie kartotek,

 • zakładanie ekologicznych sadów,

 • prowadzenie ekstensywnych pól i pastwisk,

 • naprawianie gniazd ptaków i opieka nad nimi.

Ponadto członkowie NABU od ponad dwudziestu lat są miłośnikami Mazur i odwiedzają ten region kilka razy w roku. Są zaprzyjaźnieni z wieloma mieszkańcami i utrzymują z nimi stały kontakt. Jednocześnie aktywnie próbują pomóc w ochronie krajobrazu kulturowo-historycznego na Warmii i Mazurach.

http://www.nabu-kreisgruppe-vechta.de/